ASBESTSANERING

Certificatie en controle

Bij de verwijdering of bewerking van asbest kunnen zeer schadelijke deeltjes vrijkomen. Het omgaan met asbesthoudende materialen vraagt dan ook om de nodige kennis en expertise.Een asbestsanering mag uitsluitend worden uitgevoerd door bedrijven die in het bezit zijn van de benodigde certificering. KJELD is in het bezit van een KOMO procescertificaat asbestverwijdering (BRL 530) en beschikt daarnaast over de nodige kennis en middelen om asbest zó te verwijderen dat mens en milieu worden gespaard.

Werkwijze

Asbestverwijdering verloopt altijd volgens een vast proces. Voor aanvang van de daadwerkelijke asbestverwijdering vindt eerst een asbestinventarisatie plaats.

Asbestinventarisatie

Onderzoek zal moeten uitwijzen dat het inderdaad asbestverontreiniging betreft. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij. Het onderzoek en de uitvoering van de werkzaamheden mag namelijk nooit door één partij worden gedaan. De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in een speciaal rapport. Dit rapport heeft een geldigheid van drie jaar en is leidend voor de rest van het proces van asbestverwijdering. In het rapport staat onder andere vermeld in hoe de asbest dient te worden verwijderd, alsmede welke risicoklasse van toepassing is op de asbestsanering. Met het onderzoeksrapport kan bij de gemeente de vergunning worden aangevraagd. De aanvraag van de vergunning neemt enkele weken in beslag en kan, indien gewenst, door KJELD worden verzorgd.

Kjeld asbest verwijderen

Asbestverwijdering

In overleg met de opdrachtgever wordt onder andere de planning en het verloop van de sanering vastgesteld. Per project wordt een asbestsaneringsplan opgesteld, waarbij alle benodigde documenten worden aangevraagd door de hoofdaannemer. Vanzelfsprekend kan KJELD u helpen met het verzorgen van de benodigde documentatie.

KJELD voert de asbestverwijdering volledig in eigen beheer uit. Dit betekent dat wij beschikken over gekwalificeerde arbeidskrachten, het saneringsmaterieel en zorg kunnen dragen voor het transport van het asbesthoudende materiaal. Hiermee garanderen wij de opdrachtgever deskundigheid, kwaliteit en veiligheid.

De sanering verloopt in containment. Dit betekent dat er een luchtdichte tent wordt geplaatst in het saneringsgebied. Van hieruit vinden de saneringswerkzaamheden plaats. In deze tent wordt, ter voorkoming van verspreiding van de vezels, een onderdruk van 20 Pascal opgebouwd. Wanneer de asbest verwijderd is, wordt middels onderzoek door een onafhankelijk lab vastgesteld of de ruimte ook daadwerkelijk schoon is. Na een visuele inspectie en een meting van de asbestconcentratie wordt, indien schoon, het containment vrijgegeven. Na ontvangst van het vrijgaverapport mag de saneringslocatie worden afgebroken.

Na de asbestsanering

De opdrachtgever verkrijgt na afloop van de asbestverwijdering een kopie van de documentatie, met daarin onder andere de stortbewijzen van het asbesthoudend materieel.

de Nederlandse Asbest Associatie